Disclaimer

Aansprakelijkheid

De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Ondanks dat wij alle inhoud controleren, garanderen wij niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder moment ons worden gewijzigd.

Wij hebben niet altijd de controle over door derden gepubliceerde content. Indien er sprake lijkt te zijn van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht of wanneer er inbreuk is gemaakt op uw auteursrecht of er sprake is van een inbreuk op portretrecht of eer en goede naam, vragen we u vriendelijk onze Notice & Takedown procedure te volgen. Wij zijn in zo’n geval niet aansprakelijk voor de door derden op deze website gepubliceerde content.

Internetsites van derden

Indien op onze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor wij op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat wij de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Auteursrecht

De op onze website gepubliceerde inhoud en werken zijn, tenzij anders vermeld, auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik van deze werken (met uitzondering van persoonlijk gebruik zonder verspreiding of andere wettelijke beperking) behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor overige inhoud is toestemming van ons nodig.

Dit geldt voor verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslag, openbaarmaking, verwerking of weergave van de inhoud op websites, fora, in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde verveelvoudiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan. Schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik zal op de inbreukmaker verhaald worden. Slechts vervaardiging van kopieën en downloads voor persoonlijk en privé gebruik van inhoud op onze website zonder verdere verspreiding met derden is toegestaan.

Intellectuele Eigendomsrechten

In overeenkomst met de voorwaarden hebben wij onder bepaalde omstandigheden het recht accounts en/of gepubliceerde artikelen die mogelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten zonder kennisgeving af te sluiten en/of te verwijderen.

Inbreuk Intellectuele Eigendomsrechten

Indien er sprake lijkt te zijn van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht of wanneer er inbreuk is gemaakt op jouw auteursrecht of er sprake is van een inbreuk op portretrecht of eer en goede naam, vragen we u vriendelijk onze Notice & Takedown procedure te volgen.